Kneucker, Glumac. Exs. Carices
Kneucker, J.A. [1 - 390]

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 1391881
384207bc-3e26-4368-a835-ee5bd4b85a4e
A. Kneucker #s.n.
Carex vulpinoidea Michx.
, Kultiviert im Stadtgarten in Karlsruhe.