Townsendia spp.
Family: Asteraceae
Townsendia image
Margret Williams