Pleurosoriopsis spp.
Family: Polypodiaceae
Pleurosoriopsis image