Solanum bahamense L.  
Family: Solanaceae
Bahama Nightshade
[Solanum anacanthum,  more]
Solanum bahamense image