Arbutus tessellata P.D.Sörensen  
Family: Ericaceae
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow  
Arbutus tessellata image
Mona Terwedow